Konstrukce relativní celkové plemenné hodnoty RCPH

Konstrukce relativní celkové plemenné hodnoty RCPH

V České republice máme k dispozici u romanovských ovcí plemenné hodnoty pro 5 vlastností (přímý růst, nepřímý růst, plodnost, výška svalu a výška tuku). Ty jak bylo psáno v jiném článku,  jsou vyjádřeny relativně jako relativní plemenné hodnoty RPH. Pokud chceme ale posoudit celkovou genetickou kvalitu jedince, je třeba použít selekčního indexu. Ten se v naších podmínkách nazývá RCPH.

RCPH je vlastně váženým průměrem dílčích plemenných hodnot. U romanovských ovcí do tohoto selekčního indexu vstupují 3 vlastnosti: přímý růst, nepřímý růst a plodnost.

Největší váhu v selekčním indexu RCPH má RPH pro plodnost a to 49%, druhou největší váhu má RPH pro  přímý růst - 36 % a nejmenší váhu 15 % má RPH pro nepřímý růst. RPH pro výšku svalu a výšku tuku v současnosti do indexu u romanovek nevstupují.

RCPH si tedy každý může "na hrubo" vypočítat sám.

Pokud mám například fiktivního jedince s následujícími dílčími relativními plemennými hodnotami RPH plodnost 110, RPH přímý růst 95 a RPH nepřímý růst 115 můžeme dosadit do rovnice takto:

RCPH = 0,49 x RPH pro plodnost + 0,36 x RPH pro přímý růst  + 0,15 x RPH pro nepřímý růst

RCPH = 0,49 x 110 + 0,36 x 95 + 0,15 x 115 = 105

Výsledná RCPH 105 je téměř přesná. Je jen ještě potom opět standardizována na průměr 100 a směrodatnou odchylku 10,  což způsobí mírné vychýlení. Důvodem je zachovat normální rozdělení (gausova křivka) i u RCPH.

RCPH je stejně jako dílčí RPH standardizováno na průměr ročníků 2006-2010.

Každé plemeno ovcí má svoji vlastní konstrukci RCPH. Do jejich RCPH tedy mohou vstupovat i  jiné vlastnosti a vstupující vlastnosti mají jiné váhy ve výsledném slekčním indexu. Tyto váhy si stanovuje vždy Klub chovatelů daného plemene a potom schvaluje Rada plemenných knih ovcí Svazu (RPKO).

 

 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu