Plemenné hodnoty u romanovských ovcí v ČR

Plemenné hodnoty u romanovských ovcí v ČR

Způsobu vyjádření dílčích plemenných hodnot romanovských ovcí v ČR  je věnován následující příspěvek. Dílčí plemenné hodnoty jsou potom zdrojem pro výpočet selekčního indexu (RCPH - relativní celková plemenná hodnota).

Česká republika patří mezi ty vyspělé země, ve kterých probíhá výpočet plemenných hodnot pro některé užitkové vlastnosti ovcí. Smyslelm výpočtu plemenných hodnot, je odhad skutečných genetických kvalit jednotlivých zvířat. V praxi nám totiž tyto skutečné schopnosti maskuje vliv prostředí. Tomu jak vypočítat vlastní plemennou hodnotu se ale věnuje jiný příspěvek a prohlédnout si jej můžete zde.

V naší zemi u romanovských ovcí počítáme plemenné hodnoty pro následující vlastnosti: přímý růst, maternální růst, plodnost, výška zádového svalu a výška hřbetního tuku.

Plemenné hodnoty pro všechny tyto vlastnosti se opírají o několik zdrojů informací: užitkovost rodičů a dalších příbuzných, vlastní naměřená užitkovost a konečně užitkovost potomstva. Čím více informací máme k dispozici, tím přesnějšího odhadu se můžeme dočkat. Nejlepším zdrojem informací je pak prověření na potomstvu, které je chováno ve stejných podmínkách jako potomstvo jiných jedinců. Těmto potomkům jiných jedinců říkáme vrstevníci.

Vypočítané plemenné hodnoty můžeme vyjádřit buď v absolutních hodnotách (tedy ve stejných hodnotách jako se znak měří) jako například v kg, mm, litrech, procentech, dnech apod., nebo v hodnotách relativních. Obě varianty vyjádření mají své výhody. Výhodou absolutních plemenných hodnot se může jevit jejich snadnější pochopitelnost. Pokud máme například plemennou hodnotu + 1 kg "něčeho", můžeme si myslet že tento jedinec bude na svoje potomky předávat + 1kg "něčeho". Bohužel  je to velmi zjednodušené a v praxi to takto jednoduše nemůžeme očekávat. Nicméně samozřejme platí, že od jedince který má PH + 1 kg "něčeho" můžeme očekávat, že bude předávat víc "něčeho" než jedinec který má PH +0,5 kg "něčeho". Problém nastává tehdy, když chceme vědět, jestli +1 kg je málo nebo dost. Pokud neznáme průměr a směrodatnou odchylku takto vypočítaných plemenných hodnot, nedokážeme to říct. Zrovna tak +1 kg může mít nejlepší jedinec v populaci, ale také může mít nejlepší jedinec + 100 kg. Toto však velmi elegantně řeší plemenné hodnoty vyjádřené relativně. Záměrně píši, že jde pouze o relativné vyjádření, které nemá žádný vliv na pořadí jednotlivých zvířat podle plemenných hodnot pro nějaký znak. Tyto tzv. relativní plemenné hodnoty se vypočítvají z hodnot absolutních. Probíhá tz. standardizace na jednotný průměr s směrodatnou odchylku. Na tento systém se přešlo také v naší zemi. Konkrétně u všech ovcí v ČR platí vždy, že průměr relativních plemenných hodnot (dále RPH) pro konkrétní vlatnost  je standardizován na průměr 100 a směrodatnou odchylku 10.  Tyto charakteristky (průměr a směrodatná odchylka) jednotlivých plemenných hodnot jsou aktuálně standardizovány na ročníky narození 2006 až 2010 včetně. Pokud bychom tedy vypočítali například průměrnou relativní plemennou hodnotu pro přímý růst všech romanovských ovcí narozených v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 vyjde nám průměr přesně 100 (a směrodatná odchylka 10).

Možná nebude škodit, když si stručně popíšeme jednotlivé vlastnosti, pro které počítáme plemenné hodnoty. Protože máme vyjádření pomocí relativních plemených hodnot, vždy bude platit, čím více, tím lépe.

1) Přímý růst (nebo také paternální, nebo otcovský)

RPH pro přímý růst vyjadřuje schopnost jedince zlepšovat hmotnost ve 100 dnech u svých potomků.  Beran i bahnice jej přenáší na svoje potomky přímo. Do výpočtu vstupují výsledky vážení ve věku minimálně 70 dnů do maximálně 130 dnů, které jsou lineárně přepočteny na jednotný věk 100 dnů. Tyto výsledky jsou očištěny potom o tyto vlivy : stádo x rok období (SRO), pohlaví, počet zvážených jehňat ve vrhu, věk, věk matky  a trvalé prostředí matky.

2) Nepřímý růst (nebo také maternální , nebo mateřský)

RPH pro nepřímý růst zjednodušeně vyjadřuje schopnost jedince  předávat na svoje potomky jejich schopnost odchovávat dobře rostoucí jehňata. Neprojevuje se tedy přímo u potomků ale až u vnuků. Zjednodušeně můžeme říci, že beran s vysokou RPH pro maternální růst bude mít mléčné dcery, kterým výborně porostou jehňata. Tato plemenná hodnota nemá význam u terminálních (otcovských) plemen, ale je velmi důležitá u plemen mateřských, mezi které počítáme i romanovku. Její nevýhodou je , že ji nedokážeme vyhodnotit ani podle vlastního přírůstku jedince, ani podle přírůstku jeho potomků, ale musíme počkat až se obahní jeho dcery. Do té doby je celá plemenná hodnota postavená jen na rodokmenu a je tedy stejná u všech sourozenců. Do výpočtu sttejně jako u přímého růstu vstupují výsledky vážení ve věku minimálně 70 dnů do maximálně 130 dnů, které jsou lineárně přepočteny na jednotný věk 100 dnů. Tyto výsledky jsou očištěny potom o tyto vlivy : stádo x rok období (SRO), pohlaví, počet zvážených jehňat ve vrhu, věk, věk matky, délku mezidobí, a trvalé prostředí matky.

3) Plodnost

RPH pro plodnost vyjadřuje genetickou schopnost jedince přenášet na svoje potomky vysokou velikost vrhu. Do té doby než se beranům obahní jejich dcery, je u nich vypočtena jen jejich rodokmenová plemená hodnota (vypočtená nejprve jako průměr plemenných hodnot rodičů). U samic nastává vychýlení RPH od průměru rodičů po jejich prvním obahnění. Pro výpočet se používají všechny vrhy do konce života.  Posuzuje se vždy celkový počet všech živě i mrtvě narozených jehňat ve vrhu. Výsledky zjištěné velikosti vrhu jsou pro výpočet plemenné hodnoty  očištěny o následující efekty:  stádo x rok x období (SRO), věk, délku mezidobí a trvalé prostředí jedince.

4) Výška svalu

RPH pro výšku svalu vyjadřuje schopnost jedince předávat na svoje potomky vysokou výšku nejdelšího zádového svalu. Výška svalu je zjišťována pomocí ultrazvuku souběžně při zjišťování hmotnosti ve 100 dnech. Měření výšky svalu je však u romanovského plemene nepovinné a nechávají si ji zjišťovat pouze přední chovatelé. RPH pro tento znak je ale vypočteno všem romanovkám v kontrole užitkovosti.  U neměřených jedinců však chybí vlastní užikovost a vypočtená RPH se opírá pouze o rodokmenovou hodnotu a případně později o hodnoty zjištěné měřením na potomstvu. Naměřené výsledky jsou očištěny o vliv stádo x rok x období, pohlaví, počet zvážených ve vrhu, věk, věk matky, živá hmotnost.

5) Výška tuku

 RPH pro výšku tuku vyjadřuje schopnost jedince předávat na svoje potomky nízkou výšku hřbetního tuku. Výška tuku je stejně jako v případě výšky svalu zjišťována pomocí ultrazvuku souběžně při zjišťování hmotnosti ve 100 dnech. Měření výšky svalu a tuku  je však u romanovského plemene nepovinné a nechávají si ji zjišťovat pouze přední chovatelé. RPH pro tento znak je ale vypočteno všem romanovkám v kontrole užitkovosti.  U neměřených jedinců však chybí vlastní užikovost a vypočtená RPH se opírá pouze o rodokmenovou hodnotu a případně později o hodnoty zjištěné měřením na potomstvu. Naměřené výsledky jsou očištěny o vliv stádo x rok x období, pohlaví, počet zvážených ve vrhu, věk, věk matky, živá hmotnost. Protože cílem šlechtění je nízká výška  tuku, na rozdíl od absolutní plemenné hodnoty u RPH s rostoucí hodnotou RPH pro výšku tuku, klesá výška tuku. Žádoucí jsou tedy i zde co nejvyšší RPH.

 

Jak bylo výše řečeno, všechny plemenné hodnoty jsou vyjadřovány jako relativní. Můžeme přehledně vidět v jakých znacích je jedinec nadprůměrný (má více než 100 RPH) nebo ne. Můžeme lehhce vidět jeho přednosti. Gausova křivka normálního rozdělení nám pomůže odhadnout i v jakém procentu nejlepších se ten který jedinec nachází. Jak je uvedeno výše, u ovcí máme RPH standardizovány na průměr 100 a směrodatnou odchylku 10. V intervalu od minus jedna směrodatná odchylka (RPH 90) do plus jedna směrodatná odchylka (RPH 110) se nachází 68 % jedinců. Asi 16 % jedinců se nachází v intervalu + jedna směrodatná odchylka a více (tedy od 110 RPH). Více o gausově křivce normálního rozdělení najdete třeba zde.

Můžeme jednotlivé plemené hodnot kombinovat do selekčního indexu. V ČR se tento index jmenuje CPH (celková plemenná hodnota), ale o tom bude pojednávat příští příspěvek.

 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu